مراحل بازسازی کامل واحد 150 متری جردن

بازدید اولیه از قسمت های مختلف ساختمان و نوع سازه (فلزی،بتنی،آجری بادیوارهای باربرو غیره).

آماده سازی طرح 3 بعدی متناسب با فضاهای موجود و جدیدترین ایده های روز

تخریب قسمت های اضافی وایجاد فضاسازی مناسب بر اساس طرح.

تکمیل کلیه کارهای بازسازی و در انتها پاکسازی محل از نخاله ها

 تعیین تمامی این موارد کمک می‌کند که تخمین درستی از هزینه ها داشته باشید. شما می توانید به راحتی هزینه مواد اولیه که

قسمت مهمی که بازسازی خانه می‌شود .

  1. تمامی اقدامات مربوط به تعمیر و تعویض کف‌سازی طبقات و زیرزمین
  2. سیمان‌کاری و سفیدکاری
  3. نقاشی
  4. کلیه اقدامات مربوط به تعمیر و تعویض نمای ساختمان
  5. تغییرات مربوط به محوطه و حیاط ساختمان (مثل ساخت باغچه)
  6. احداث حوض یا استخر