تخریب و بازسازی ساختمان و انجام کلیه کارهای ساختمانی و بنایی در کمترین زمان ممکن